onsdag 3. desember 2014

Utvidet rett til omsorgsdager

Visste du dette om utvidet omsorgsdager   ?

Storesøster ble 13 år i januar og da fikk jeg beskjed fra arbeidsgiver om at mine syk barn dager ikke gjaldt lenger når hun ble syk.

Dette stemmer for de som ikke har utvidet omsorgsdager, men for oss som har dette betyr dette at aldersgrensen økes fra 12 år til 18 år.

Retten til omsorgspenger gjelder til og med det kalenderåret barnet fyller tolv år. Hvis barnet er kronisk sykt eller funksjonshemmet, gjelder retten til og med det kalenderåret barnet fyller 18 år. 
Kilde: https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/Omsorgspenger.1073751616.cms

Foreldre til kronisk syke barn (og barn med funksjonshemming) kan søke om utvidet rett til omsorgsdager/penger. For det første økes aldersgrensen for barnet fra 12 år til 18 år. Videre er det gitt en forskrift med liste over hvilke sykdommer og funksjonshemninger som skal gi utvidet rett til omsorgspenger. Forskriften åpner for at også foreldre til barn som lider av annen ”betydelig kronisk sykdom” som ”medfører en markert høyere risiko for at foreldrene får fravær fra arbeidet for å ta seg av barnet når det er sykt”, kan få utvidet rett til omsorgspenger.

Utvidet rett til omsorgspenger gir rett til 10 ekstra fraværsdager eller dobbelt så mange fraværsdager dersom du er alene om omsorgen.

Sønadsskjema:

Krav om forhåndsgodkjenning - øket antall stønadsdager med omsorgspenger
https://www.nav.no/no/skjema/Skjemaer/Privatpersoner/skjemaveileder/skjemaveileder?key=235137&languagecode=53

Inntektsopplysninger for arbeidstaker som skal ha sykepenger, foreldrepenger, svangerskapspenger, pleie- / opplæringspenger og omsorgspenger.
https://www.nav.no/no/Person/Familie/Sykdom+i+familien/_attachment/1073750932?_ts=13d631e54c8&download=true


Reiser man på behandlingsreise må man ofte søke utvidet omsorgsdager / eller bruke de man har fått innvilget for å få dekket tapt lønn.

Se tidligere innlegg: http://www.sosken.blogspot.no/2010/08/lnn-mens-du-er-pa-behandlingsreise-med.html

Dekning av tapt arbeidsfortjeneste for ledsager til barn Folketrygdloven § 9 -13 gir rett til opplæringspenger i inntil to uker for foresatte med omsorg for langvarig syke eller funksjonshemmede barn. Her benyttes skjema NAV 09 -11.08 (skjemaet fylles ut av innsøkende lege). Kopi av brevet fra Behandlingsreiser hvor barnet innvilges opphold i utlandet legges ved søknaden. Les mer om opplæringspenger (naaf.no) Utover disse to ukene vil man evt. kunne benytte seg av det økte antall stønadsdager med omsorgspenger man har som forsørger for et kronisk sykt barn, (det vil si "sykt-barn-dagene"), jf. folketrygdloven § 9 -11.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar